DARBA AIZSARDZĪBA JŪSU UZŅĒMUMĀ

Šodien neviena uzņēmuma un iestādes darbība nav iedomājama bez darba aizsardzības prasību nodrošināšanas. To paredz gan Latvijas normatīvie akti, gan arī starptautiskās tiesību normas. Darba aizsardzības jautājums ir būtisks ne tikai no likuma viedokļa, bet tas kā elements veicina arī uzņēmuma vai iestādes attīstību un ilgstspējību. Proti, sakārtota un droša darba vide ne tikai vairo nodarbināto apmierinātību, bet arī palielina uzņēmuma vai iestādes kapacitāti un ieņēmumus.

Darba aizsardzības prasību pareiza un atbilstoša ieviešana nozīmē arī informētus un zinošus darbiniekus, tāpēc ir svarīgi, ka darbinieks ir pretīmnākošs un patiesi vēlas iepazīties ar darba  aizsardzības speciālista sniegto informāciju. Tomēr nereti, uzsākot pakalpojuma sniegšanu, dzirdam un redzam, ka atsevišķi darbinieki mēdz būt skeptiski noskaņoti attiecībā uz darba aizsardzības jautājumu, jo darba drošības apmācībās piedalās ne pirmo reizi, un lielākoties tās bijušas garlaicīgas un neuzrunājošas. Patiesībā tā tam nevajadzētu būt, jo, lai arī darba aizsardzības joma ir dažādu sarežģītu elementu kopums, mūsu darba pieredze rāda, ka to ir iespējams pasniegt aizraujoši un interesanti. Un, kā šādās situācijās vēlāk esam novērojuši, skeptisko darbinieku domas lielākoties pēc tam arī mainās.

KĀPĒC IZVĒLĒTIES TIEŠI MŪSU PAKALPOJUMU?

Mūsu uzņēmuma sniegtais pakalpojumu ir unikāls ar to, ka tas tiek pielāgots individuāli katra uzņēmuma vai iestādes vajadzībām un darbības veidam. Lai arī saturiski tas neatšķiras, jo darba aizsardzību strikti regulē likums, tomēr pieeja, kā nepieciešamo informāciju nododam nodarbinātajiem, var būt atšķirīga. Piemēram, viens no veidiem, kā varam ietekmēt darba aizsardzības pakalpojumu dažādību, ir instruktāžu un mācību materiālu izstrāde. Pirmreizējās un atkārtotās darba aizsardzības instruktāžas tiek īpaši pielāgotas iestādes vai uzņēmuma darbības veidam, akcentējot tieši konkrētajai nozarei būtiskākos problēmjautājumus. Mūsu sagatavotās instruktāžas katru gadu tiek izstrādātas no jauna, iekļaujot neskaitāmus vizuālos materiālus un dažādus piemērus no mūsu profesionālās darbības. Tāpat, izstrādājot instruktāžas, ņemam vērā to norises vietu, jo, piemēram, ne visos smago nozaru uzņēmumos ir iespēja nodrošināt projektoru vai lielo ekrānu, kas nozīmē, ka instruktāžai ir jāsatur daudz vizuālu attēlu, lai pēc iespējas ilgāk noturētu instruējamo uzmanību. Arī mācību materiāli tiek izstrādāti pēc nepieciešamības. Piemēram, sākoties vīrusa Covid-19 izplatībai, operatīvi izstrādājām apmācības materiālus un ieteikumus, kā esošajā situācijā būtu ieteicams rīkoties uzņēmumiem un iestādēm, lai pēc iespējas vairāk pasargātu savus darbiniekus. Mums ir būtiski, ka darbinieki tiešām ieklausās un izprot darba drošības nozīmīgumu savā darba vietā, tieši tāpēc arvien meklējam jaunas iespējas, kā darba aizsardzību pasniegt aizraujoši un interesanti.

Mūsu sniegtā pakalpojuma izcenojums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, nodarbināto skaita, nozares smaguma pakāpes, notikušo nelaimes gadījumu skaita u.c. Tāpēc katram klientam pakalpojuma cenu vērtējam un nosakām individuāli, balstoties uz minētajiem parametriem.

MĒS PIEDĀVĀJAM

Noslēdzot līgumu ar klientu, mēs piedāvājam pilnu pakalpojuma paketi:

  1. Pirmreizēja darba vietas apsekošana un iepriekšējo darba aizsardzības dokumentu audits;
  2. Darba vides risku izvērtējums un nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu izstrāde;
  3. Darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar izstrādāto preventīvo pasākumu plānu, tai skaitā darbinieku instruktāža (arī primreizējā), nepieciešamo mērījumu veikšana, individuālo aizsardzības līdzekļu, drošības zīmju un apzīmējumu lietojuma uzraudzība, ugunsdzēsības aparātu pārbaude u.tml.;
  4. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzņēmuma/iestādes pārstāvība jautājumos ar Valsts Darba inspekciju;
  5. Regulāra objekta klātienes apsekošana (vismaz reizi ceturksnī vai pēc vienošanās);
  6. Regulāras telefoniskas konsultācijas;
  7. Atsevišķi vienojoties, piedāvājam konsultācijas un dokumentu sagatavošanu arī citos darba tiesību jautājumos.

Darba aizsardzības pakalpojumu piedāvājam arī angļu valodā. 


JAUNi apstākļi - jauni pakalpojumi

DIGITALIZĒTS DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMS

Epidemioloģiskā situācija valstī ir likusi mums rast labāko veidu, kā pielāgot darba aizsardzības pakalpojumu jaunajiem apstākļiem, lai mēs spētu nodrošināt tā nepārtrauktību arī gadījumos, kad pulcēšanās un fiziska tikšanās nav iespējama.  

Šobrīd piedāvājam darba aizsardzības pakalpojuma digitālo versiju, kas nozīmē, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības. Piedāvātā pakalpojuma apjoms ir tieši tāds pats kā klasiskajam pakalpojuma veidam, vienīgā atšķirība ir tāda, ka viss pakalpojuma saturs vai lielākā tā daļa ir digitālā formā, kas, savukārt, būtiski atvieglo informācijas uzglabāšanu un tās aprites procesu.