Darba aizsardzības pakalpojums 

Sniedzot darba drošības pakalpojumu, nodrošinām ne tikai normatīvajiem aktiem atbilstošu dokumentu izstrādi, bet arī izveidojam reāli funkcionējošu darba aizsardzības sistēmu, kuras efektivitāti nepārtraukti uzraugām un pilnveidojam. 

Ņemot vērā uzņēmuma darbības sfēru un darba kolektīva īpatnības, piemeklējam atbilstošākos veidus, lai iedzīvinātu darba drošības jautājumu ievērošanu uzņēmumā. Svarīga ir arī darbinieku uzmanības piesaiste, kas, mūsuprāt, ir viens no pamatiem veiksmīgai darba aizsardzības sistēmas izveidei, tāpēc piemeklējam atbilstošu apmācības veidu, kas spētu uzrunāt tieši konkrēto darba kolektīvu.

Mūsu ārpakalpojums ir gluži kā pieņemt štatā darba aizsardzības speciālistu. Vienīgā atšķirība ir tā, ka ar mums netiek slēgts darba līgums, proti, mūsu sniegtais atbalsts ir tik vispatverošs, ka uzņēmumam zūd nepieciešamība pēc speciāla cilvēka uzņēmumā, kam uzticēt darba aizsardzības organizatoriskos jautājumus. Mēs uzņemamies pilnīgi visas ar darba drošību saistītās rūpes, un tas nozīmē, ka uzņēmuma vadība visu savu uzmanību var vērst uz citiem, uzņēmumam būtiskiem jautājumiem, piemēram, uz uzņēmuma attīstību un pozitīvo rādītāju celšanu. 

Nodrošinām katram klientam individuālu pieeju, rodot uzņēmumam atbilstošāko risinājumu darba aizsardzības sistēmas nepārtrauktībai un funkcionalitātei

Nodrošinām precīzu normatīvo aktu izpildi, neinterpretējot to saturu, tādējādi gūstot pārliecību, ka klients saņem atbilstošu pakalpojumu

Mēs pieliekam pūles, lai izstrādātā darba aizsardzības sistēma reāli funkcionē un tiek sasniegti darba drošībā izvirzītie mērķi

Rūpīgi izstrādājam apmācību materiālus prezentāciju, video vai infografiku veidā, lai piesaistību darbinieku interesi par darba drošības jautājumiem

Sniedzam klientiem iespēju saņemt daļēji vai pilnībā digitalizētu pakalpojumu, nodrošinot apmācības materiālu un dokmentācijas uzturēšanu digitalizētā platformā

Komunikācija ar klientu balstās uz ciešu sadarbību un savstarpēju uzticēšanos. Sniedzam klientam pastāvīgu un tūlītēju atbalstu

Mēs nodrošināsim pastāvīgu darba vides uzraudzību

Pirmreizējau objekta apsekošanu

Uzsākot pakalpojumu, apsekojam uzņēmuma objektus un veicam esošo darba drošības dokumentācijas auditu, par ko tiek sagatavots apsekošanas akts. Ar aktu iespējams viegli konstatēt trūkumus, nepieciešamos uzlabojumus un darbības, kuras jāveic nekavējoties, lai nodrošinātu drošu vidi darbiniekiem. 

Darba vides risku novērtējumu

Kā vienu no prioritātēm vienmēr izvirzām darba vides risku novērtējumu, lai nekavējoties konstatētu un novērstu tos riska faktorus, kuri būtiski apdraud darbinieku drošību vai dzīvību. 

Darba aizsardzības dokumentācijas izstrādi

Pēc iespējas īsākā laika periodā izstrādājam vai papildinām visus nepieciešamos darba aizsardzības dokumentus, tai skaitā darba vides risku novērtējumu, preventīvo pasākumu plānu, individuālo aizsardzības līdzekļu sarakstus, instrukcijas, u.tml.

Indikatīvos mērījumus

Ar speciāli tam paredzētām iekārtām veicam uzņēmumā apgaismojuma, mitruma, trokšņa un temperatūras indikatīvos mērījumus, lai pārliecinātos, vai minētie rādītāji atbilst normatīvo aktu prasībām.

Darbinieku apmācību

Darbinieku apmācībai mūsu ieskatā ir ārkārtīgi svarīga nozīme, jo tas ir posms, kurā darbinieks tiek iepazīstināts ar pastāvošajiem riska faktoriem un to, kā no tiem veiksmīgi izvairīties. Veicam likumā noteiktās darba drošības instruktāžas, kā arī nodrošinām saistošus un interesantus mācību materiālus (tai skaitā video un infografikas), pielāgojot vajadzības katram uzņēmumam atsevišķi. 

Dokumentu projektu izstrādi

Lai nodrošinātu veiksmīgu darba vides uzraudzību, sniedzam uzņēmumiem atbalstu arī dažādu organizatorisku dokumentu izstrādē. Palīdzam sagatavot rīkojumus, aktus un citus ar darba aizsardzību saistītu dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pastāvīgu objekta apsekošanu

Vanities pēc uzņēmuma vadības vēlmēm, organizējam pastāvīgu uzņēmuma apsekošanu jeb klātienes uzraudzību. Klātienes uzraudzību varam organizēt gan reizi mēnesī, gan reizi ceturksnī vai pusgadā. Pārējā laikā nodrošinām attālinātu darba vides uzraudzību. 

Ciešu sadarbību un konsultācijas

Mums ir svarīgi, ka klienti var uz mums paļauties, tāpēc vienmēr pārliecināmies, ka esam saviem klientiem viegli sasniedzami. Sniedzam klātienes un attālinātas konsultācijas un vienmēr esam viegli pieejami padoma devēji attiecībā uz darba drošības jautājumiem.

Nelaimes gadījumu izmeklēšanu

Ja uzņēmumā noticis nelaimes gadījums, aktīvi iesaistāmies tā izmeklēšanā un palīdzam uzņēmumam sadarboties ar Valsts darba inspekciju. 

Papildu bonuss. Darba tiesības un fizisko personu datu aizsardzība

Darba tiesību un fizisko personu datu aizsardzības jautājumi bieži ir cieši saistīti ar darba drošības jautājumiem, tāpēc, abpusēji vienojoties, darba aizsardzības pakalpojuma ietvaros sniedzam uzņēmumiem arī profesionālu atbalstu darba tiesību un fizisko personu datu aizsardzības jautājumos. 


Sazināties

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.