FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

2018. gada 25. maijā Latvijā sāka piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Visas iestādes un uzņēmumi, kuri jebkādā veidā apstrādā personu datus, ir pakļauti minētās regulas nosacījumiem. Prasību neievērošanas gadījumā iestādi vai uzņēmumu var saukt pie atbildības un sodīt likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, uzņēmumi un iestādes arvien vairāk uzmeklē serificētu datu aizsardzības speciālistu pakalpojumu. Datu aizsardzības speciālista pakalpojuma nodrošināšana uzņēmumā vai iestādē garantē pareizu personu datu apstrādi, nepārtrauktu kontroli, kā arī regulāru iekšējo dokumentu pilnveidi saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām.

MĒS PIEDĀVĀJAM

Noslēdzot līgumu ar klientu, mēs piedāvājam pilnu pakalpojuma paketi:

  1. Nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu izstrāde personas datu apstrādes jomā;
  2. Personas datu apstrāžu reģistra vešana un uzturēšana;
  3. Atbalsts normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē, kas nepieciešami klientam kā personas datu pārzinim;
  4. Ieteikumu sniegšana par ieviešamajiem tehniskajiem un organizatoriskiem pasākumiem;
  5. Priekšlikumu sniegšana personas datu drošības stratēģijas pilnveidē un dalība tās īstenošanā;
  6. Novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšana un tā īstenošanas uzraudzība;
  7. Konsultāciju sniegšana ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos;
  8. Atbalsta sniegšana uzņēmuma vai iestādes struktūrvienībām personas datu aizsardzības jomā, izstrādājot iepirkumu tehniskās specifikācijas;
  9. Darbinieku konsultēšana un apmācīšana par personas datu apstrādes jautājumiem;
  10. Uzņēmuma vai iestādes interešu pārstāvēšana sadarbībā ar uzraudzības iestādi un valsts iestādēm u.c..