Juridiskie pakalpojumi

Juridiskos pakalpojumus nodrošina kvalificēti juristi, kuri sniedz plašu juridisko atbalstu iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām.

Juridisko dokumentu sagatavošana

Izstrādājam dažāda veida līgumus, pieteikumus tiesai un uzņēmumu organizatorisko dokumentu projektus, tai skaitā, rīkojumus, aktus, amata aprakstus, u.c. juridiskus dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Juridiskas konsultācijas

Sniedzam vienreizējas vai pakalpojuma ietvaros pastāvīgas konsultācijas par juridiska rakstura jautājumiem.

Procesu atbilstības uzraudzība

Nodrošinām uzņēmumā vai iestādē notiekošo procesu pastāvīgu uzraudzību un gādājam par to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Interešu pārstāvniecība

Pārstāvam klientu intereses valsts iestādēs, kā arī saskarsmē ar trešajā personām, tai skaitā, slēdzot pakalpojuma līgumus vai cita veida darījumus ar uzņēmumiem, privātpersonām. 

Juridisko atzinumu sniegšana

Veicam juridisku dokumentu un/vai procesu izvērtējumu un sniedzam savu atzinumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Funkciju audits

Lai nodrošinātu organizācijas darbības nepārtrauktību un funkciju kvalitāti, kvalificēti speciālisti piedāvā veikt funkciju auditu Jūsu uzņēmumā. Audita mērķis ir, apzinot uzņēmuma struktūru un ikdienas procesus, piemeklēt labāko darbības modeli, kas, optimizējot uzņēmuma esošās funkcijas, nodrošina balansu starp uzņēmuma efektivitāti un patērētajiem resursiem.